Projekat “Solarna energija kao budućnost održivog razvoja” je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Partner mikrokreditna fonda- cija. Projekat za cilj ima povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost pro- jekta je oko 1.250.000,00 USD i finansira se od USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD.

SOLARNI KOLEKTORI SE OTPLATE ZA 3 DO 5 GODINA
Firma MIKOM iz Tuzle, koja se bavi projekto- vanjem i montažom sistema za grijanje, klima- tizaciju, ventilaciju i kanalizaciju je u poslje- dnjih nekoliko godina, prateći svjetske trendo- ve, ozbiljnije krenula u proizvodnju solarnih kolektora, odnosno izradu i instaliranje sistema koji koriste sunčevu energiju.
MIKOM je jedna od srodnih firmi u Bosni i Hercegovini koje su ušle u program finansijske i stručne pomoći s ciljem razvoja proizvodnje pločastih solarnih kolektora i povećanja kori- štenja obnovljivih izvora energije.

Podrška USAID-a i Partner MKF
“Učešćem u projektu dobili smo grant od Par- tner MKF u iznosu do 10.000 KM i isti iznos veoma povoljnih kreditnih sredstava koji je fi- nansiran od USAID-a. U okviru projekta, naši zaposlenici su prošli tehničku edukaciju za proizvodnju pločastih solarnih kolektora. Ima- li smo i poslovnu edukaciju i uvezali se sa dru- gim proizvođačima koji učestvuju u projektu. Rezultat edukacije je da sami izrađujemo i pos- tavljamo izuzetno kvalitetne pločaste solarne kolektore koji ni po čemu ne zaostaju za uvo- znim”, kaže Mevludin Arapčić, vlasnik i dire- ktor MIKOM-a, čija je firma ove godine proizvela 16 kolektora, a naručeno je još 15 pane- la za akumuliranje energije sunca, koje planira- ju proizvesti i instalirati do kraja godine.

On ističe da su ovi kolektori, izuzimajući speci- jalni bakarni lim sa premazom Tinox i kaljeno staklo koji se uvoze, napravljeni od domaćeg materijala i mogu se smatrati našim proizvodom. Upotrebljavaju se za zagrijavanje sanitarne vode i kao ispomoć u zagrijavanju prostorija, odno- sno dio su sistema grijanja na druge energente. Jedan od sistema se sastoji od 3 solarna panela, pumpne garniture i kombinovanog bojlera sa dva izmjenjivača, koji osim sunčeve energije može koristiti još neki izvor toplote. Iz više ra- zloga preporučuje sa da to bude pelet. Cijena na- bavke ovog sistema je oko 4.500 KM, bez PDV- a i troškova instalacije, i on u maksimalnim uslo- vima proizvodi oko 4,5 kW energije.

“Sistem se sigurno otplati u periodu od 3 do 5 godina u domaćinstvima, a ukoliko se radi o objektima koji koriste velike količine tople vo- de kao što su restorani, moteli ili frizerski salo- ni, investicija se može vratiti i za dvije godine”, ističe Arapčić. Navodi primjer iz Gračanice, gdje je njegova firma instalirala sistem od 7 ko- lektora sa kotlom na pelet u jednoj privatnoj kući, površine oko 200 kvadratnih metara koja ima i bazen za kupanje i veoma dobru termo- izolaciju. Prema kalkulacijama, vlasniku će se uloženo isplatiti za nešto više od 3 godine.

Do solarnih kolektora putem povoljnog mi- krokredita
USAID projekat je, u saradnji sa Partner MKF omogućio kreditnu liniju za finansiranje nabav- ke solarnih sistema uz vrlo nisku kamatnu sto- pu. Sa pravom se može reći da su uslovi kredi- tne linije trenutno najpovoljniji na finansijskom tržištu u BiH.
“Ljudi sve više dolaze i interesuju se za ovaj vid grijanja. Neophodno je stalno govoriti u javnos- ti o koristi i uštedama koje se ostvaruju upotre- bom obnovljivih izvora energije, kao i činjenici da je fosilnih goriva sve manje, a njihova cijena neprekidno raste”, dodaje Mevludin Arapčić. Da bi se pratio ubrzani trend korištenja sunčeve energije u razvijenim zemljama za kojima mno- go zaostajemo, uključujući i susjednu Hrvatsku, naša država mora donijeti odgovarajuće zako- ne i subvencijama podsticati ugradnju solarnih kolektora, što je praksa u EU.

Više o Partner mikrokreditnoj fondaciji 
Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Kre- ditne operacije su započele u aprilu 1997. godi- ne uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 56 ureda koji su raspoređeni na cijeloj teritoriji BiH. Misija Partnera je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasi- ranje novih kredita u Bosni i Hercegovini. Pla- siranjem kredita, Partner mikrokreditna fonda- cija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih ra- dnih mjesta. Za više informacija posjetite našu web stranicu: www.partner.ba.